Ambasador Wschowy - głosowanie

Głosowanie na Ambasadora Miasta Wschowa 2023

Głosowanie zostało zakończone

§ 6. Obowiązek informacyjny dla Głosujących

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Gmina Wschowa reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Adres i dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 540 86 00, e-mail: boi@wschowa.pl.

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna: kontakt@rodo-leszno.com.pl.; tel: 783 479 791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

c) Dane osobowe Głosujących będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu oddania głosu na Uczestnika oraz w celu weryfikacji przez Organizatora ilości oddanych głosów.

d) Dostęp do danych osobowych Głosujących wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych tj. firmy świadczące obsługę informatyczną urzędu, dostawcy oprogramowań. Dostęp do danych Głosujących będzie miała Komisja Konkursowa weryfikująca oddane głosy.

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu określonego w podpunkcie c) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

f) Głosującemu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych, a także odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu.

i) Dane osobowe Głosujących nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.