Ambasador Wschowy

Etapy konkursu Ambasador Miasta Wschowa 2023

I etap

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Uczestników - do 23.02.2024

Kandydatów można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji poniżej.
II etap

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów - 27.02.2024

Powołana komisja sprawdzi poprawność wysłanych zgłoszeń oraz przypisze kandydatów do odpowiednich kategorii.
III etap

Uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniu kandydatów na Uczestników - od 27.02.2024 do 29.02.2024

IV etap

Ogłoszenie listy Uczestników - 01.03.2024

Na kandydata można oddać głos tylko raz. Dopuszczone jest głosowania zarówno online, jak i oddając głos w sposób tradycyjny.
etap V

Głosowanie na Uczestników - od 01.03.2024 do 20.03.2024

etap VI

Ogłoszenie wyników podczas Gali - 22.03.2024

Ogłoszenie wyników konkursu Ambasador Miasta Wschowa 2023

Jak zgłosić kandydata?

Kandydów do konkursu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza on line.

Lub w poprzez uzupełnienie druku formularza (pobierz)

Formularz należy złożyć do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie  Miasta i Gminy Wschowa, w zamkniętej kopercie z napisem „Ambasador Wschowy 2023-  kandydat”, w terminie oznaczonym w regulaminie

Kategorie

 • Sport - tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające osiągnięcia sportowe o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, krajowym lub światowym oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Nagrodę otrzymać może zarówno trener, zawodnik, klub sportowy lub stowarzyszenie.
 • Kultura - tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz działania na polu upowszechniania i rozwoju kultury w tym edukacji, we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki w szczególności teatru, filmu, muzyki, literatury, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, muzealnictwa, edukacji artystycznej i architektury. Nagrodzeni mogą zostać, także organizatorzy wydarzeń kulturalnych.
 • Osobowość - tytuł ten przyznawany jest za wyróżniające się działania na rzecz Miasta i Gminy Wschowa oraz jej mieszkańców. Nagrodę w tej kategorii otrzymać mogą bohaterowie społecznego zaangażowania, pomysłodawcy i organizatorzy akcji społecznych i charytatywnych.
 • Mikroprzedsiębioraca - tytuł ten przyznawany jest mikroprzedsiębiorcy za działania przedsiębiorstwa/firmy, które przełożyły się na osiągnięcie sukcesów. Doceniana będzie długość prowadzonej działalności i stosowanie innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na rozwój firmy, które promują Gminę Wschowa. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 • Mały przedsiębiorca - tytuł ten przyznawany jest małym przedsiebiorcom za działania przedsiębiorstwa/firmy, które przełożyły się na osiągnięcie sukcesów. Doceniana będzie długość prowadzonej działalności i stosowanie innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na rozwój firmy, które promują Gminę Wschowa. Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
  - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

 • Średni przedsiębiorca - tytuł ten przyznawany jest średnim przedsiębiorcom za działania przedsiębiorstwa/firmy, które przełożyły się na osiągnięcie sukcesów. Doceniana będzie długość prowadzonej działalności i stosowanie innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na rozwój firmy, które promują Gminę Wschowa.

  Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
  - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Kto może zostać kandydatem?

Kandydatami do konkursu powinny być osoby, które w sposób szczególny w 2023 roku, wyróżniały się swoimi działaniami na rzecz promocji i rozwoju Miasta i Gminy Wschowa na tle innych mieszkańców Miasta i Gminy Wschowa. Kandydatem do konkursu mogą być  osoby fizyczne; grupy formalne i nieformalne, przedsiębiorcy lub organizację, które prowadzą działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
Zgłaszać można osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, pod warunkiem dołączenia zgody rodzica / opiekuna prawnego do formularza zgłoszeniowego. (regulamin)


 

Kategorie

 • Sport
 • Kultura
 • Osobowość
 • Mikroprzedsiębiorca
 • Mały przedsiębiorca
 • Średni przedsiębiorca